Projekt Čigra – Ohranjanje populacije čigre v porečju Save in Drave

Interreg Slovenija – Hrvaška, SLO-HR347

V celinskem delu areala navadna čigra (Sterna hirundo) gnezdi na rečnih in jezerskih prodiščih. V Sloveniji in na Hrvaškem predstavljajo savska in dravska prodišča relativno majhen del obeh rek, večinoma znotraj Natura 2000 območij. Na teh območjih ima človek, zaradi izkoriščanja proda iz rečnih korit, utrjevanja brežin, izkoriščanja hidroenergije, onesnaževanja in športnega ribolova, velik vpliv. Do sedaj se je čigro na Hrvaškem in v Sloveniji raziskovalo ločeno, prav tako ločeno se je vzdrževalo njihova bivališča, čeprav osebki iz obeh držav verjetno prestavljajo isto populacijo. Aktivnosti niso dale zadovoljivih rezultatov. Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000 obeh držav. Z aktivnim upravljanjem gnezdišč bomo obnovili in dolgoročno ohranili obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger, s postavitvijo plavajoče ploščadi pa omogočili gnezdenje, kjer naravna gnezdišča zaradi poplav ne omogočajo varnega gnezdenja. V okviru projekta bomo izdelali predlog za razširitev Natura 2000 območja (HR1000002) na gramoznico Rakitje. Glavni rezultati vključujejo povečanje površine in dolgoročno vzdrževanje gnezdišč, izdelavo čezmejnega protokola monitoringa in izdelavo čezmejnega akcijskega načrta za zavarovanje čigre. Predpogoj za dosego ciljev je pravilna interpretacija dinamike populacije v kolonijah. V ta namen bomo s sledenjem z oddajniki med gnezditveno sezono ugotavljali areal aktivnosti, izbor habitata. Z genetsko analizo vzorcev krvi bomo ugotovili, ali so ptice s Save in Drave del iste populacije in jih primerjali z drugimi evropskimi populacijami. S predavanji, filmom, razstavo in informacijskimi tablami bomo povečali zavest o nujnosti zavarovanja čigre in njenih bivališč.

Partnerji projekta

V projektu sodelujejta dva partnerja iz Slovenije in štirje s Hrvaške:

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111, Ljubljana, Slovenija
http://www.nib.si

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Tržaška cesta 2, Ljubljana, Slovenija
http://www.ptice.si

 

 

 

Udruga BIOM
Preradovićeva 34, Zagreb, Hrvaška
http://www.biom.hr

 

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb, Hrvaška
http://info.hazu.hr

 


Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Horvatovac 102A, Zagreb, Hrvaška
http://www.pmf.unizg.hr

 


JU Zeleni prsten Zagrebačke županije
151. samoborske brigada HV 1, Samobor, Hrvaška
http://priroda-zagrebacka.hr