ELIXIR-SI RI-SI-2

Kohezijski projekt “Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora”

Namen operacije:

 • krepitev nacionalnih raziskovalnih kapacitet na področjih ved o življenju (life sciences),
 • učinkovit prenos novega znanja v zdravstvo in gospodarske veje, povezane z biološkimi procesi,
 • učinkovito povezovanje konzorcijskih partnerjev s sorodnimi partnerji v drugih nacionalnih infrastrukturah v naravoslovju, znanostih o življenju in naprednih računalniških tehnologijah,
 • plodno povezovanje vozlišča ELIXIR-SI z drugimi vozlišči v evropskem omrežju ELIXIR,
 • vzpostavljanje raziskovalnega, razvojnega in študijskega okolja, ki bo omogočilo dvig znanja in inovativnosti naših raziskovalcev na najvišji mednarodni nivo.

 

Cilji operacije:

 • vzpostavitev osrednjega nacionalnega podatkovnega vozlišča v koordinaciji z ostalimi komplementarnimi infrastrukturami znotraj NRRI,
 • vzpostavitev osrednje nacionalne infrastrukture za pridobivanje visokogostotnih podatkov,
 • vzpostavitev Središča za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij in storitev.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

 

Trajanje projekta: 1. 6. 2018 do 31. 8. 2021

Koordinator: Univerza v Ljubljani s članicami Medicinsko fakulteto (koordinator), Biotehniško fakulteto, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Veterinarsko fakulteto.

Kontaktna oseba: doc.dr. Brane Leskošek

Spletna stran projekta: https://elixir-slovenia.org/sl/risi2/


Partnerji:

 • Inštitut Jožef Stefan
 • Kemijski inštitut
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Univerza v Mariboru

Kontaktna oseba na Nacionalnem inštitutu za biologijo:

prof dr. Kristina Gruden


Posredniško telo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.