Osnovne informacije

Namen projekta je vzpostavitev podlag za identifikacijo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine in pridobitev podatkov o primerljivosti laboratorijev. V ta namen bomo v okviru projekta organizirali delavnice in anketo ter medlaboratorijsko primerjavo na področju analize z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR). PCR je ena od metod, ki se zelo pogosto uporabljajo za analizo nukleinskih kislin in temelji na pomnoževanju izbranega tarčnega zaporedja le-teh. Z metodo PCR in njenimi nadgradnjami kot sta PCR v realnem času in digitalna PCR je možno izvajati detekcijo, identifikacijo in kvantificiranje izbranih tarčnih zaporedij nukleinskih kislin pridobljenih iz različnih organizmov in iz različnih tipov vzorcev. V projektu sodeluje več laboratorijev, ki vsak na svojem področju (medicina, živalski mikroorganizmi, mikroorganizmi v živilih, zdravstveno varstvo rastlin, gensko spremenjeni organizmi) izvajajo analize s PCR.

Oznaka: V2-2247
Trajanje: 1.10.2022 – 31.9.2024

Projekt financirajo:

 

logo MIRS SI

ARRS_logo